List of candidates selected for Hands-on-Workshop on Transcriptome Profiling by Next Generation Sequencing:
28th-30th August 2019

1          Dr Vijaya Gupta
2          Sindhu Veluru
3          Jayshil Trivedi
4          Adarshjit Das
5          Dr S Dhivya
6          Bathina Poornesha
7          Arvind Singh Pundir
8          Sinal J Tuscano                     
9          Ramya V M                                             
10        Ishita Chakraborty                            
11        Divya S Khandige                            
12        Sharath Poojary                                    
13        Anusha Nagesh
14        Dr Ritesh Mishra
15        Vishwanath Yerragunta
16        Shraddha Athavale
17        Dr Swetha Raghavan
18        Dr Neha Arora
19        Manohar Raj
20        Dr Nandini Ghosh
21        K Varunkumar
22        Dr N Jagadeeshselvam
23        Dr Roopa H K
24        Sreelekha Rangubhatla
25        Mani Deepika Mallavarapu
26        Chandranand Anand
27        Eswara Rao Tatta
28        Satyanagalakshmi Karri
29        Manohar Vadela
30        K Sainadh