Hands-on-Workshop on RNA-seq Library Preparation and Data Analysis

List of candidates selected for ‘Hands-on-Workshop on RNA-seq Library Preparation and Data Analysis’ (5th-7th February 2020)

Sl no. Proper Name
1 Dr K Raji
2 Felicia R
3 A Vijayabharathi
4 Sujeevan S
5 Mallu Govardhana
6 Rucha Mukund Wadapurkar                                                       
7 Dr Poonam Sharma
8 T Ramya
9 A Abusayeer
10 Rashmi Manohar Rao
11 Ankita Gurao
12 Dr Saumya Singh
13 Lincy Bernard
14 Sowptika Pal
15 Ayesha Rahmat Yadwad
16 Poojitha Naik
17 Dr Milind Naik
18 Sukeshini Khandagale
19 Dr J Sudharani
20 Ankita Subhadarsini Das
21 Lokesh Kumar
22 Gokul E
23 Santosh Kumar
24 Dr Bratati Mukherjee
25 Dr Prabhakar Singh
26 Ashwini Shinde
27 Swati Madhu
28 Khyati Bhardwaj
29 Manish Srivatsava
30 Rohit Kumar